24 Mei 2009

Peranan Penting ,Manfaat Dan Pengaruh Pergaulan.

pic102.png

    Pergaulan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk keperibadian,akhlak dan tingkah laku manusia.Sesorang akan terikut-ikut sifat sahabat-sahabatnya melalui pengaruh spiritual yang membuatnya mengikuti tingkah laku sahabatnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang harus bergaul dengan orang lain dan menjadikan sebahagian diantara mereka sebagai sahabat. Apabila ia memilih bergaul dengan orang yang perilakunya jahat atau rosak akhlaknya maka sifat-sifatnya akan terpengaruh kepada sifat tersebut tanpa disedarinya dan memungkinkan ia terjerumus ke dalam jalan hidup mereka.

Akan tetapi,jika dia memilih untuk bergaul dengan ahli iman,takwa, istiqamah dan makrifat kepada Allah,nescaya pada secara kebiasaannya dia akan melakukan jalan hidup yang sama .Dia akan dapat belajar dari mereka akhlak yang lurus,iman yang kukuh,sifat –sifat luhur dan makrifat kepada Allah.Dan ia akan terbebas dari perkara-perkara yang membawa dirinya kepada kemungkaran.

Oleh sebab itu akhlak seseorang dapat diketahui dengan mengetahui siapa sahabat yang paling rapat dengannya.Seorang penyair sufi mengatakan,

Jika engkau berada dalam satu kaum,maka bergaulah dengan orang-orang yang terbaik.Janganlah bergaul dengan orang-orang yang tercela.Sehingga engkau terjerumus kedalam kehinaan.Janganlah bertanya tentang sahabatnya sebab,setiap orang akan mengikuti sahabatnya.

25 Mac 2009

Ajaran-Ajaran Praktis Dalam Tasauf.(Bab ii)Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pentingnya ilmu tasauf dan peranannya yang signifikan dalam membentuk keperibadian seseorang muslim yang sempurna.Tidak diragukan lagi bahawa tasauf merupakan aplikasi praktis dari ajaran-ajaran islam.Tasauf memperhatikan perbaikan aspek lahiriyah manusia,memakmurkan aspek batinnya,meluhurkan akhlaknya,serta memperbaiki ibadah dan muammalahnya.

Para pemuka sufi tidak hanya menjelaskan kepada murid tentang hukum dan adab syariat secara teori.Tapi lebih dari itu,mereka menuntun melangkah bersama di tangga-tangga pendakian, menemani di semua sudut perjalanan untuk mencapai Allah dan meluruskan perilaku di kala menyimpang.Begitulah para pemuka sufi membentuk ajaran praktis bagi murid mereka,sehingga dia dapat meraih tiga dasar ajaran agama,yakni iman,islam,ihsan.

Sufi adalah pendahulu dalam amal dan perilaku,bukan pendahulu dalam ucapan.Betapa mudahnya mengucapkan dan mengajarkan sesuatu.Tapi betapa sulitnya mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian.

Didalam pembahsan ini akan dihuraikan tentang amal-amal praktis terpenting yang diaplikasikan oleh kalangan sufi dalam mencapai keredahan dan makrifat kepada Allah.Amal-amal praktis dalam ajaran tasauf ini tidak lain adalah aplikasi dari apa yang terkandung di dalam al-quran serta tauladan terhadap Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya.Pada prinsipnya,kalangan sufi tidak menciptkan seseuatu kaedah mahupun ajaran baru.Mereka hanya berjalan mengikuti ucapan,perbuatan dan budi perkerti Rasulullah s.a.w.

07 Mac 2009

Hakikat Tasauf.Bab 1 ( Fungsi Tasauf i

Ilmu Tasauf adalah ilmu yang khusus memfokuskan kajiannya untuk mengetahui aib hati dan cara pengubatannya.Dengan ilmu tasauf,semua penghalang jiwa dapat dibenteras dan semua sifat yang tercela dapat dibersihkan,sehingga seorang sufi dapat membebaskan hatinya dari selain Allah dan menghiasinya dengan zikir kepada-nya.

Menghiasi jiwa dengan sifat-sifat yang sempurna,seperti taubat,taqwa,istiqamah,jujur,ikhlas,zuhud,tawakal,redha,berserah diri,cinta kasih,zikir,muraqabah dan sifat-sifat terpuji lainnya, merupakan tujuan tasauf.Para sufi sangat berjasa dalam mentransformasikan warisan kenabian ini,baik secara teori ataupun secara praktis ,sebagaimana terungkap dalam sebuah syair berikut,

mereka menolak dosa dan penyakit dan mensucikan jiwa dan raga mereka sampai kepada hakikat iman dan meniti jalan menuju ihsan

Tasauf sangat memperhatikan aspek hati dan jiwa.Namun tasauf juga tidak meminggirkan aspek ibadah zahir dan harta.Tasauf telah merumuskan kaedah praktis yang dapat mengantarakan seorang muslim ke tingkat kesempurnaan iman dan akhlak.Tasauf bukanlah hanya berupa bacaan wirid dan zikir,sebagaimana yang dianggap oleh sebilangan orang selama ini.

Ada sesuatu yang telah hilang di benak fikiran ramai,iaitu bahawa tasauf adalah cara praktis dan sempurna yang dapat mengubah keperibadian sesorang yang sesat dan menyimpang menuju kepada keperibadian yang lurus,ideal dan sempurna.Dan perubahan itu mencakupi aspek kebenaran iman,ibadah yang ikhlas,muamalah yang baik dan akhlak yang terpuji.

Dari huraian diatas,jelaslah fungsi dan faedah tasauf bagi kita. Tasauf adalah roh dan jantung Islam yang berdenyut.Sebab agama ini tidak hanya amalan-amalan lahiriyah dan formalistik yang tidak memiliki roh sahaja.

Kaum muslimin tidak akan mengalami kemerosotan dan kelemahan, kecuali ketika mereka kehilangan roh dan peganggan islam,dan yang tertinggal dalam diri mereka hanyalah kulit dan sesuatu yang lahir belaka.

Oleh kerana itu,para ulama dan para mursyid mengajak manusia untuk bergabung dan belajar secara terus menerus bersama kelompok sufi,agar mereka dapat mengharmonikan antara jiwa dan raga,dan merasakan makna dari kebersihan hati dan keluhuran budi pekerti dan mencapai makrifatullah dengan seyakin-yakinnya, sehingga hati mereka dihiasi cinta,muraqabah,dan zikir kepadanya.

Setelah menguji kebenaran tariqat tasauf,mengamati nilai-nilainya dan merasakan buahnya,Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, Bergabung dengan golongan sufi adalah fardhu ain,sebab tidak seorang pun bebas dari aib atau kesalahan kecuali Nabi.

Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, “ Barangsiapa tidak menyelami dalam ilmu tasauf maka dia akan mati dalam keadaan berdosa besar,sedang ia tidak menyedarinya”.

Ketika memberikan komen tentang pertanyaan ini,Ibnu Allan ash-Shiddiqi berkata, “ Kenyataan Abu Hasan asy-Syadzili ini adalah benar.Sebab,apakah ada orang yang berpuasa,sedang dia tidak kagum dengan puasanya?Apakah ada orang yang solat,sedang dia tidak kagum dengan solatnya?Demikianlah halnya amal-amal lainnya.

Kerana nampak jalan tasauf ini sangat sulit bagi orang yang hatinya lemah,maka perlulah manusia menitinya dengan penuh tekad,kesabaran dan kesungguhan,agar dia dapat selamat dari laknat dan kemarahan Allah Swt.

Fudhail ibn Iyadh r.a. berkata, “ Titilah jalan kebenaran,dan jangan merasa kesepian kerana sedikitnya orang menitinya. Jauhilah jalan kebatilan dan jangan terpedaya oleh banyaknya orang yang binasa.Jika engkau merasa kesepian kerana kesendirianmu,maka lihatlah pendahulumu dan bertekadlah untuk bergabung bersama mereka.Tutuplah pandanganmu dari yang lain,sebab mereka tidak akan mampu menghalangimu dari siksa Allah.Jika mereka berteriak memanggilmu di kala engkau berjalan,maka jangan melirik kepada mereka,sebab jika engkau melirik maka mereka akan mengambil dan menghalangimu.

06 Mac 2009

Hakikat Tasauf-Bab 1.(Fungsi Tasauf ii)

85246159

      Dalam buku Mar'aqi al-falah disebutkan bahawa kesucian lahiriyah tidak berguna jika tidak diiringi dengan kesucian batin, iaitu sifat ikhlas dan mensucikan hati dari dendam,tipu daya, dengki,iri hati,dan segala sesuatu selain Allah.Seseorang harus menyembah Allah kerana zat-nya semata-mata,bukannya kerana sebab yang lain.Dengan demikian ,dia akan menjadi hamba yang tunggal bagi Allah yang maha esa.

Hassan Al-Basri berkata dalam Syairnya,

Betapa banyak orang yang tertutup direnggut oleh nafsunya     hingga dia tertelanjang dari pakaian  yang menutupinya           orang yang menuruti hawa nafsunya adalah budak                        jika dia menguasai hawa nafsunya,maka ia menjadi raja.

Jika sesorang hamba mengerjakan segala tugas yang dibebankan kepadanya dengan reda dan ikhlas hanya untuk Allah,maka dia akan memperolehi pertolongan dari arah mana pun dia menghadap Allah.Dan Allah akan mengajarinya apa-apa yang belum diketahuinya .Dalam Hasyiyah-nya,At-Thahawi menyebutkan bahawa dalil semua itu adalah firman Allah SWT,

Dan bertaqwalah kamu kepada Allah,nescaya Allah akan mengajar kamu .”

                                                      (Al-Baqarah: 282)

Sebagaiman tidak elok bagi seseorang untuk tampil di khalayak ramai dengan pakaian yang kotor,tidak layak juga baginya untuk membiarkan hatinya dalam keadaan kekotoran oleh sifat-sifat keburukan yang tersembunyi,sebab hati adalah tempat yang dipandang oleh Allah SWT.

Seorang penyair berkata,

Engkau ubati tubuhmu agar kekal sehat,dan hatimu yang kekal engkau biarkan sakit.

Penyakit hatilah yang menjadi penyebab seseorang jauh dari Allah dan dari syurganya yang kekal.Dalam hal ini Rasul s.a.w. bersabda,

Tidak akan masuk syurga,orang yang didalam hatinya ada sedikit saja kesombongan.”

                                                   (Hadis Riwayat Muslim)

Dari hadis ini dapat difahami bahawa selamatnya seseorang di akhirat kelak adalah kerana selamatnya hati dari ragam penyakit tersebut.

Kerap kali orang tidak dapat melihat aib dan penyakit hatinya. Dia beranggapan bahawa dirinya telah sempurna,padahal dia masih jauh dari kesempurnaan.Bagaimana cara untuk mengetahui penyakit hati tersebut? Dan apakah cara praktis untuk mengubati dan melepaskan diri dari masalah tersebut?

Jawapannya tidak lain adalah dengan tasauf,Ibnu Zakwan menyatakan dalam sebuah syairnya,

“Ia adalah ilmu yang dengannya batin disucikan dari segala kotoran jiwa diberbagai tempat.”

Ketika menerangkan syair ini, al-manjuri menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kekotoran jiwa adalah segala aib dan sifat yang tercela,seperti dendam,dengki,iri hati,suka dipuji, angkuh,suka mempamerkan diri,marah,tamak,kedekut,cinta dunia lebih dari akhirat,merendah-rendahkan orang miskin dan banyak lagi.

16 Januari 2009

Hakikat Tasauf-Bab 1(Fungsi Tasauf ii)

Taman Tasauf 

3.Pendapat Para Ulamak.

Menurut para ulama,penyakit hati termasuk dosa besar yang memerlukan taubat tersendiri.Penulis kitab Jauharah at-Tauhid menyatakan hal tersebut dalam syairnya,

perintahkanlah kepada kebaikan dan hindarilah adu domba, gibah dan semua sifat tercela,seperti ujub,angkuh,dan penyakit dengki, juga seperti riyak dan gemar berdebat.

Al-Bajuri,pensyarah Jauharah at-tauhid ,mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh penulis  dengan sifat-sifat tercela adalah semua sifat yang tercela yang dilarang oleh syariat.Hanya saja,penulis menyebut bebrapa sifat secara spesifik untuk memberi tekanan terhadap penyakit-penyakit hati tersebut. Adanya penyakit-penyakit tersebut di dalam penampilan yang baik ibarat pakaian yang bagus dipakaikan pada tubuh yang penuh dengan kotoran.

Dalam Hasyiyah nya,Ibnu Abidin menyatakan bahawa hukum mengetahui sifat ikhlas,ujub,dengki,bangga diri adalah fardhu ain. Begitu juga halnya hukum mengetahui penyakit-penyakit hati yang lainnya,seperti sombong,rakus,dendam,tamak,benci,bakhil,angkuh, khianat,menipu,kejam,panjang angan-angan dan lain-lainnya.  

Hukum menghilangkan semua penyakit hati adalah fardhu ain.     Dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengetahui batasan,penyebab,tanda-tanda dan cara-cara mengubatinya. Barangsiapa tidak mengetahui satu kejahatan,maka dia akan terjerumus ke dalamnya.

Dalam buku Al-Hidayah Al-Ala ‘Iyyah,Allaudin Abidin menyatakan bahawa teks-teks dan pandangan para ulamak saling memperkuatkan untuk mengharamkan dengki,menghina, berbuat jahat,angkuh,ujub,bangga diri,kemunafikan,dan perbuatan- perbuatan hati yang tercela dan lain-lainnya.Telinga,mata, dan hati akan diminta di pertanggungjawabkan di akhirat atas perbuatan yang berada di bawah kehendak manusia.

Dari Kitab Hakikat Tasauf (Syaikh Abdul Qadir Isa)

14 Januari 2009

Hakikat Tasauf-Bab 1.(Fungsi Tasauf ii)

Hakikat Tasauf

1.Dalil Al-Quran.

Firman Allah,“Katakanlah,Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yan keji,baik yang kelihatan atau pun yang tersembunyi.”

(Al-Araf:33)

Firman Allah, “ Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji,baik yang kelihatan mahupun yang tersembunyi.”

(Al-An’am: 151)

Para pakar tafsir mengatakan bahawa perbuatan keji yang tersembunyi adalah dendam,riak,irihati,dan kemunafikan.

2.Dalil Hadis.

Semua hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk dendam, sombong,riyak,dengki dan sifat-sifat tercela lainnya.Juga Hadis –hadis yang memerintahkan untuk menghiasi dengan segala akhlak yang terpuji dan melakukan muamalah dengan baik.

Abu Hurarah meriwayatkan dari Nabi saw beliau bersbda,

Iman itu memiliki lebih dari tujuh puluh bahagian,yang paling tinggi tingkatannya adalah ucapan “Tiada Tuhan selain Allah”. yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan (yang dilalui orang).Dan malu adalah sebahagian dari iman

                                            (Hadis Riwayat dan Muslim)

Dari hadis di atas dapat difahami bahawa kesempurnaan iman sesorang diraih dengan menyempurnakan sifat-sifat yang merupakan bahagian iman tersebut.Iman akan bertambah jika sifat-sifat tersebut bertambah,dan akan berkurangan jika sifat-sifat tersebut berkurangan.Penyakit-penyakit batin cukup untuk menggugurkan amal-amal seseorang meskipun banyak.

13 Januari 2009

Hakikat Tasauf-Bab 1(Fungsi Tasauf)

Hakikat Tasauf

Beban-beban syariat yang diperintahkan kepada manusia dapat dibagi menjadi dua kategori.Pertama,hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal lahiriah.Kedua,hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal batin.Dengan kata lain,ada amal yang berkaitan  dengan perbuatan lahir manusia dan ada amal yang berkaitan dengan hati manusia.

Amal-amal yang berkaitan dengan sifat luaran manusia terbahagi kepada dua.Pertama,perintah seperti solat,zakat,haji  dan lain-lain. Kedua,larangan,seperti membunuh,berzina,mencuri,meminum arak, dan lain-lain.

Amal-amal yang berkaitan dengan dengan hati juga terbahagi kepada dua,yakni perintah dan larangan.Yang brekenaan dengan perintah adalah beriman kepada Allah,malaikatnya,kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya.Demikian juga perintah untuk ikhlas,redha, jujur, khusyuk,tawakal dan sebagainya.Sedangkan yang berkaitan dengan larangan adalah kufur,munafik,sombong,ujub,riak,menipu,dendam, dengki,khianat,dan lain-lainnya.

Amal-amal kategori yang kedua yang berkaitan dengan hati lebih penting dan lebih utama dari amal-amal kategori yang pertama dalam pandangan Allah swt,meskipun kedua-duanya adalah sama pentingnya,sebab batin adalah lebih dasar sumber dari lahiriyah. Amal-amal batin adalah titik tolak dari amal-amal lahiriyah. Rosaknya amal-amal batin akan mengakibatkan rosaknya amalan lahiriyah.

“Barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya,hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.”  (Al-Kahfi: 110)

Oleh kerana itu Rasulullah saw memperingatkan kepada para sahabat untuk memperhatikan masalah memperbaiki hati.Beliau juga menjelaskan bahawa baiknya sesorang bergantung pada baiknya hati dan terhapus hatinya dari penyakit-penyakit yang tersembunyi.Rasulullah saw bersabda,

Ingatlah! Didalam tubuh manusia ada segumpal darah,jika dia baik,maka baiklah seluruh tubuhnya,Dan jika dia Rosak,maka Rosaklah seluruh tubuhnya.Segumpal darah itu adalah Hati.”

                                                 Hadis Riwayat Bukhari & Muslim.

Nabi saw. juga mengajarkan kepada para sahabat bahawa Allah swt hanya akan melihat hati hamba-hambanya.Beliau bersabda,

Sesungguhnya Allah tidak akan melihat jasad dan bentuk tubuh kamu.Akan tetapi Allah akan melihat hati kamu.(H.R Bukhari)

Jika diukur diri sesorang manusia bergantung kepada baik atau buruknya hati sesorang, yang merupakan hasil dari sumber amalan lahiriyah yang dilakukan,maka adalah dituntut untuk memperbaiki hati dengan membebaskan diri dari sifat-sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah swt dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji seperti yang diperintahkan oleh Allah swt.Dengan itu hati akan menjadi sihat dan bersih dan tergolong didalam orang-orang yang mendapat kemenangan,selamat dan beruntung di akhirat.

Allah berfirman,”Pada hari saat harta dan anak-anak tidak lagi berguna,kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (As-syu’ara: 88-89)

Membersihkan hati dan mensucikan jiwa adalah termasuk kewajipan individu (fardhu ain) yang paling penting dan perintah Allah swt yang paling utama,berdasarkan al-quran,hadis dan pendapat-pendapat ulamak.

Dari Kitab Hakikat Tasauf (Syaikh Abdul Qadir Isa)

12 Januari 2009

Hakikat Tasauf-Bab 1(Sejarah Perkembangan Tasauf iii)

 

Hakikat Tasauf Kenyataan terakhir Ibnu Khaldun menyatakan bahawa munculnya tasauf dan sufi  adalah disebabkan terlenanya umat islam dengan urusan keduniaan pada abad kedua hijrah.Oleh itu adalah wajar orang-orang yang tekun beribadah ketika itu mengambil satu nama yang dapat membezakan diri mereka dari orang-orang yang sibuk dengan urusan keduniaan.

Dalam kitabnya,Al- Intishar li Thariq ash-shufiyyah,Muhammad Shadiq Al-Ghumari mengatakan bahawa pendapat Ibnu Khaldun mengenai sejarah munculnya tasauf ini diperkuat oleh pendapat yang disampaikan oleh Al-kindi dalam kitab Wulat Mishr,dalam pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 200 hijrah.Pada waktu itu,di kota iskandariyah muncul sekelompok orang yang dinamakan sufi,yang menyeru kepada kebaikan.Selain itu,pendapat Ibnu Khaldun di atas diperkuat dengan pendapat al-mas'udi di dalam kitab Muruj adz-Dzhab.Al-mas'udi meriwayatkan dari Yahya ibn Akstam bahawa pada satu hari Khalifah Makmun sedang duduk di istana,ketika Ali ibn Shaleh masuk sambil berkata “Wahai Amirul mukminin ! Ada seorang lelaki di luar. Dia memakai pakaian putih yang kasar dan memohon untuk bertemu denganmu untuk membincangkan sesuatu.Dan setahuku dia berasal dari kalangan sufi.”

Cerita kedua di atas memperkuatkan lagi kenyataan Ibnu Khaldun sekitar sejarah awal perkembangan tasauf.Dalam Kasyf azh-Zhunun,Haji Khalifah menyebutkan bahawa orang yang pertama kali dinamakan dengan sufi adalah Abu Hasyim ash-shufi yang wafat pada tahun 150 Hijrah.

Ketika membahas sekitar ilmu tasauf dalam kitab tersebut,Haji Khalifah mengambil pendapat yang disampaikan oleh al-qusyairi “ketahuilah bahawa kaum muslimin sesudah rasul s.a.w. tidak menamakan orang-orang yang paling utama di antara mereka dengan nama selain sahabat.Setelah era sahabat,manusia berselisih dan tingkatan mereka semakin berbagai-bagai bentuk.

Orang yang tekun menjalankan di sebut Zahid (ahli zuhud) atau abid (ahli ibadah).Kemudian muncullah bid’ah,dan setiap kelompok mereka ada orang yang berlaku zuhud.Setelah itu,ahli zuhud dari kalangan Ahli Sunnah,yang sentiasa memelihara hubungan mereka dengan Allah swt dan menjaga hati mereka dari kelalaian,menggunakan istilah tasauf secara khusus.Istilah ini telah popular di kalangan mereka sebelum abad kedua hijrah.

Dari data sejarah di atas,dapat disimpulkan bahawa tasauf bukanlah sesuatu yang baru dalam islam.Dasar dari ajaran tasauf diserap dari sejarah dan sirah Rasulullah saw dan para sahabatnya.Tasauf tidak diserap dari dasar yang tidak ada hubungannya dengan islam,sepeti yang didakwa oleh sebahagian orientalis dan murid-murid mereka.

Mereka menciptkan nama-nama baru dan menyamakan tasauf dengan ajaran Budhha,rahib dalam ajaran kristian ataupun dalam ajaran Hindu.Mereka mengatakan bahawa ada tasauf Budhha, tasauf Hindu,tasauf kristian,tasauf parsi,dan lain-lain.Tujuan yang hendak mereka capai,selain untuk memburukan nama tasauf juga untuk menuduh bahawa asal mula perkembangan tasauf adalah dari sumber-sumber kuno dan aliran-aliran falsafah yang sesat.

Akan tetapi,seorang mukmin tidak mungkin terikut-ikut dalam aliran pemikiran mereka,dan tidak akan terseret dalam tipu daya mereka.Seorang mukmin akan berusaha untuk mengungkai setiap persoalan dan mencari kebenaran yang hakiki.Dia akan berpandangan bahawa tasauf merupakan aspek praktis dari ajaran islam,dan bahawa tidak ada tasauf kecuali tasauf islam.

Dari Kitab Hakikat Tasauf (Syaikh Abdul Qadir Isa)

11 Januari 2009

Hakikat Tasauf-Bab 1(Sejarah perkembangan Tasauf. ii )

 

hakikat tasauf para sufi generasi pertama telah membangunkan asas tariqat mereka berdasarkan ilmu yang mereka ambil dari para ulama yang dipercayai sebagaimana terdapat didalam sejarah islam.

Sejarah perkembangan tasauf dapat dilihat dengan jelas dalam sebuah fatwa yang disampaikan oleh Muhammad Shadiq Al-Ghumari seorang pakar dalam bidang hadis.Pada satu hari ia ditanya oleh sesorang tentang siapa yang pertama mendirikan tasauf,dan apakah tasauf berlandaskan pada wahyu samawi.Dia menjawab bahawa asas asas dari tariqat adalah dari wahyu samawi yang merupakan dari sebahgian dari ajaran islam yang dibawa oleh rasul s.a.w.

Tidak diragukan lagi bahawa tariqat atau tasauf adalah maqam ihsan dan ihsan adalah salah satu dari tiga elemen dasar agama,sebagaimana diterangkan oleh rasul s.a.w. dalam sebuah sabdanya setelah menjelaskan ketiga elemen dasar tersebut, “ Ini adalah Jibiril yang datang untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu.” Ketiga elemen dasar agama tersebut adalah Islam,Iman dan ihsan.

Islam adalah ketaatan dan ibadah,Iman adalah cahaya dan akidah. Sedangkan Ihsan adalah maqam muraqabah (pengawasan) dan musyahadah (Pengelihatan),sebagaimana terakam dalam sabda rasul s.a.w.

“Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya,Sekiranya engkau tidak (yakin) melihatnya,maka (Yakinlah) Allah melihatmu.”

Hadis tersebut menerangkan tentang tiga elemen dasar islam, barangsiapa meninggalkan maqam ihsan,yakni tariqat atau tasauf maka tidak diragukan lagi bahawa kekurangannya dalam beragama kerana ia telah meninggalkan salah satu dari elemen dasar agama. Sasaran yang hendak dicapai oleh tariqat atau tasauf adalah maqam ihsan setelah memperbaiki Islam dan iman.

Dalam mukadimah Ibnu khaldun,ia berkata," Ilmu tasauf adalah salah satu di antara ilmu-ilmu syariat yang baru dalam islam.Asal mulanya ialah amal perbuatan ulama salaf dari para sahabat tabiin dan orang sesudah mereka.Dasar tasauf adalah tekun beribadah,memutuskan jalan selain menuju kepada allah,berpaling dari segala kemegahan, kemewahan dunia,melepaskan diri dari apa yang diinginkan oleh kebanyakan manusia berupa kelazatan harta dan pangkat,serta mengasingkan diri dari makhluk dan berkhalwat(bersunyian) untuk beribadah kepada Allah s.w.t.Yang demikian sangat umum dilakukan oleh para sahabat dan ulamak salaf.Apabila manusia mula condong dan terlena kepada urusan dunia pada abad kedua dan sesudahnya,nama sufi telah dikhususkan kepada oran-orang yang tekun beribadah saja."

Dari Kitab Hakikat Tasauf(Syaikh Abdul Qadir Isa)

Hakikat Tasauf-Bab 1.(Sejarah Perkembangan Tasauf. i )

 

Hakikat Tasauf Dr Ahmad Alwasy berkata,'Banyak dikalangan bertanya-tanya mengapa dakwah kepada tasauf tidak berkembang di awal era islam,dan baru muncul setelah era sahabat dan tabiin.Jawapanya ialah,pada awal islam dakwah kepada tasauf belum diperlukan sebab pada era itu semua orang adalah ahli takwa,ahli wara,dan ahli ibadah,berdasarkan panggilan fitrah mereka dan hampirnya mereka kepada Rasulullah saw.Mereka semua berlumba-lumba untuk mengikuti dan meneladani Rasul pada setiap aspek.Oleh kerana itu mereka tidak memerlukan ilmu yang membimbing mereka kepada sesuatu yang benar-benar telah mereka kerjakan.

Kedudukan mereka ibarat Orang Arab yang mengetahui bahasa Arab melalui generasi yang awal dari mereka.Mereka dapat mencipta syair yang fasih tanpa sedikit pun memiliki pengetahuan tentang tatabahasa  Arab dan ilmu mencipta syair.Orang seperti ini tidak harus mempelajari ilmu nahu dan balaghah.Ilmu tersebut hanya perlu dipelajari oleh orang yang banyak melakukan kesalahan berbahasa dan lemah dalam menyusun kalimat,atau bagi orang yang bukan Arab yang hendak memahami dan mengetahui bahasa Arab,atau pada saat ilmu tersebut menjadi keperluan masyarakat sebagaimana keperluan mereka kepada ilmu-ilmu lainnya.

Meskipun para sahabat dan tabiin tidak menggunakan kata tasauf,akan tetapi secara praktisnya mereka adalah para sufi yang mengamalkan tasauf.Yang dimaksudkan dengan tasauf tidak lain adalah sesorang yang hidupnya hanya kerana Allah swt,bukan untuk dirinya semata-mata.

Dia menghiasi dirinya dengan Zuhud,tekun melaksanakan ibadah, berkomunikasi dengan Allah dengan roh dan jiwanya di setiap waktu dan berusaha mencapai berbagai kesempurnaan ,sebagaimana yang telah dicapai oleh para sahabat dan tabiin yang telah sampai keperingkat kerohanian yang paling tinggi.

Para sahabat bukan hanya mengikrarkan iman dan menjalakan kewajipan-kewajipan.Akan tetapi,mereka menyertai ikrar iman tersebut dengan perasaan menambah kewjipan dengan amalan sunnah dan menghindari dari yang makruh di samping yang haram, sehingga mata hati mereka bersinar,butiran-butiran hikmah terpancar dari nurani mereka dan rahsia-rahsia ketuhanan melimpah dalam jiwa mereka. Begitulah kedudukan para tabiin dan pengikut tabiin.

Ketiga masa tersebut adalah masa keemasan dan sebaik-baik masa dalam islam.Nabi s.a.w. bersabda,

sebaik-baik masa adalah masaku ini,lalu masa sesudahnya,lalu masa sesudahnya,’ (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Setelah era itu,bermacam-macam bangsa telah memeluk islam. Bidang ilmu pengetahuan juga semakin meluas dan terbagi-bagi diantara para pakar.Setiap kelompok berusaha memperjelaskan ilmu yang mereka ada dan kuasai.Setelah terjelas ilmu nahu di awal era islam,munculah ilmu fikih,ilmu tauhid,ilmu hadis,ilmu usul fikh, ilmu faraid,dan ilmu-ilmu lainnya.

Setelah fasa ini,pengaruh kerohanian islam sedikit demi sedikit menjadi lemah.Manusia mula lupa akan pentingnya bertaqarub kepada Allah melalui ibadah  yang dibuat secara tekun dan istiqamah.

Hal inilah yang mendorong ahli-ahli zuhud untuk memperjelaskan ilmu tasauf,serta menerangkan kemuliaan dan keutaman dari ilmu-ilmu yang lainya.Para Zahid tidak melakukan itu sebagai reaksi atas apa yang dilakukan oleh dikalangan para ulama lain terhadap ilmu-ilmu mereka,sebagaimana diandaikan oleh sebahagian orientalis barat.

Namun mereka melakukan itu untuk menutupi kekurangan dan menyempurnakan agama dari segala aspeknya.Dan hal tersebut adalah satu keharusan demi terwujudnya sikap saling tolong menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan.

Dari Kitab Hakikat Tasauf(Syaikh Abdul Qadir Isa)